hotellogo

הרשמה לאירוע השקת RAPID ONE


שימו לב להנחיות הבאות ולאחריהן הרשמו:

1. כל משתתף נדרש בהרשמה נפרדת

2. יש להצטייד בתעודה מזהה ולגשת בכניסה למרכז הקבלה לקבלת תג אורח.

3. חניה תתאפשר בחזית ומאחורי הבניין בהתאם לרישום במערכת כניסת אורחים

4. מצ"ב מפת הנחיה לSAP או רשמו בוויז " SAP "

5. ניתן להרשם עד התאריך 17/1/19
MAPfinal_2
Powered by ActiveTrail